Vätterstadens ställningsmontage är en STIB auktoriserad helhetsleverantör av ställningar och väderskydd.


Kvalitetspolicy

Vätterstadens ställningsmontage ABs verksamhet skall hålla en hög kvalitet och kännetecknas av ett stort engagemang som uppfyller kundernas överenskomna krav och önskemål genom:

 • Att ständigt utveckla vårt kvalitetsarbete genom enkla, tydliga och anpassade förbättringar.
 • Att utveckla företagets medarbetare genom kontinuerlig utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
 • Att alltid arbeta med förbyggande åtgärder för att undvika kvalitetsbrister.
 • Att alltid eftersträva att skapa lönsamhet och mervärde för våra beställare och därmed skapa långsiktiga och återkommande kunder.


Miljöpolicy

Vätterstadens ställningsmontages miljöpolicy syftar till att minimera företagets miljöbelastning med hänsyn till råvaruförbrukning, energiförbrukning, transporter mm.Detta skall vi göra genom att:

 • I kommande investeringar i fordon ska hänsyn tas till miljön vid val av motorer.
 • Inköp av verktyg ska ske utifrån lägsta möjliga miljöpåverkan.
 • Inköp av förbrukningsartiklar skall så långt det är möjligt göras med lägsta möjliga klassificering av BVB, BASTA, m.m.
 • Avfall på förråd skall sorteras.
 • Avtal ska träffas med etablerade hanterare av avfall som ska tillhandahålla container för brännbart avfall, metaller samt kemiska produkter.
 • Märkning av företagets material ska utföras med miljöanpassade färgtyper.
 • Vid smörjning av detaljer till verksamheten ska oljespill samlas upp på betryggande sätt. Spillprodukter lämnas till mottagaren som är etablerad att ta hand om spillprodukter av nämnda karaktär.
 • Miljörisker identifieras kontinuerligt för verksamheten genom riskanalyser.
 • Utvärdering av miljöarbetet sker årligen vid ledningens genomgång där också beslut om förbättringar sker.


Arbetsmiljöpolicy

Arbetet i ställningsbranschen innehåller många slitsamma och farofyllda arbetsmoment. Genom en bra och medveten skyddsorganisation med ett ansvarstagande av var och en som deltar i arbetet och ett ständigt förbättrat arbetsmiljöarbete så kan risken för ohälsa och olycksfall minskas radikalt.Vätterstadens ställningsmontage skall hålla arbetsskadorna på en så låg nivå som det över huvudtaget är möjligt och skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö för de anställda. Detta skall vi göra genom:

 • Alla olycksfallstillbud ska utredas och orsaken ska fastställas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra ett upprepande.
 • Ett tillbud är en varning, tillbud av allvarligare art som har inneburet fara för liv och hälsa ska förutom den företagsinterna rapporten även rapporteras till Arbetsmiljöverket.
 • Använda den modernaste och mest arbetsmiljövänliga utrustning som står till buds.
 • Personalen ska fortlöpande informeras om de risker för olycksfall och förslitnings- skador som finns.
 • Utbilda personalen i arbetsmiljöfrågor.
 • Utvärdera arbetsmiljöarbetet årligen på ledningens genomgång.